O projektu

Anotace kurzu pro žáky

 

Název kurzu:

TAU - LETNÍ AKADEMIE - SKLO
Co je důležité, je očím neviditelné.
 

Garant – školitel:
MgA. Radka Müllerová Ph.D.
 

Pojďme společně pochopit technologická tajemství výroby skla jako významného materiálu se širokým uplatněním v průmyslu, stavebnictví, architektuře i v umění. Dozvíme se o tavení nejstarší umělé hmoty, kdy se z kapalného stavu mění na pevnou látku. Vše kolem nás jsme schopni pozorovat skrz tuto zázračnou hmotu. Nosíme brýle, používáme lupu, vzhlížíme ke hvězdám. Při historických exkurzích po hradech a zámcích pozorujeme krajinu, efektem starého, nedokonalého, pokrouceného skla v okenním rámu. Je všude kolem nás a my ho vidíme jako transparentní – průhledné skupenství skrz které vnímáme realitu. Jedinečná poloha a dostatek písků a dřeva v České kotlině se staly vynikající základnou pro sklářskou výrobu. První místní skleněné předměty jsou známy již z keltského údobí. Původní sklárny vznikaly - kvůli palivu a dalším přísadám - v lesích, stranou od velkých sídel, a proto nebyly zpočátku dokumentovány. Během středověku zaznamenává české sklo výrazný vzestup, a postupně se dostává na jedno z předních míst. České sklo a křišťál se staly ve světě pojmem, oblastí, o nichž se hovoří v tehdejších listinách a my si vědecky i prakticky ověříme, že historická tradice má stále co nabídnout. Vypravíme se do sklářského muzea, sklárny, na výstavu a to v kraji, kde sklárna anebo sklářská manufaktura byla skoro za každým rohem, kde se seznámíme s celou řadou nových pojmů z technologie a dekoračních postupů, od původních ručních, se staletou tradicí, až po nejmodernější, které budeš mít možnost si prakticky vyzkoušet.

 

Další charakteristika projektu:

Kurz je koncipován pro žáky se zájmem objevovat technologická tajemství. Sklo a sklářství jako produkt místního průmyslu žákům zprostředkuje jasnou představu o výrobě, změnách stavů skupenství, základních optických vlastnostech a jeho využití. Absolvují úvodní přednášku, kde se dozví o historii a výrobě skla. Navštíví muzeum skla, kde budou mít možnost obdivovat změněné skupenství v závislosti na ruční práci a její dokonalosti v historickém kontextu staleté tradice. V provozu sklárny prozkoumají výrobní proces od tavení, tvarování, chlazení až po dekorační a zušlechťovací postupy. Budou mít možnost otisknout vlastní stopu do písku, materiálu z kterého sklo vzniká a reflexivně pochopí změnu stavu. Vznikne artefakt, který zaznamená výrobní proces a současně povede žáky k dalšímu zájmu o strukturu a její využití.

V rámci kurzu budou mít žáci možnost pozorovat jak rozkladem světla vznikají barvy a jaký má vliv na barevné vnímání. Ověří si jak tyto vlivy z oblasti světelných jevů ovlivnilo umělce 20. století a jejich impresionistická díla. V dílně a zároveň v přírodě budou experimentovat se skleněnými komponenty a vyrábět objekt, který využije získané vědomosti.


Učivo

 • vizuálně obrazné znakové systémy z hlediska poznání a komunikace

- sklo, historické uchopení materiálu a technologie
- vliv světla na barevné vnímání (zdroj světla, odraz světla, rozklad světla, stín)
- impresionismus a postimpresionismus
 

 • interakce s vizuálně obrazným vyjádřením v roli autora, příjemce, interpreta
  - výroba včetně praktické zkušenosti
   

 • uplatnění vizuálně obrazného vyjádření v úrovni smyslové, subjektivní a komunikační
  - zákonitosti vzniku barev a zrakového vnímání
  - percepce vlastního tvůrčího vnímání v komunikaci se spolužáky

 

Výstupy:
Žák:

 • využívá znalosti aktuálních způsobů vyjadřování a technických možností zvoleného média
  pro vyjádření své představy

  - porovnává zkušenosti z vlastního vnímání a poznávání (vztah paměť a oko, sklo)
  - k tvorbě užívá metody uplatňované v současném umění (objekt a současné vyjadřovací prostředky)
   

 • charakterizuje obsahové souvislosti vlastních vizuálně obrazných vyjádření a konkrétních uměleckých děl a porovnává výběr a způsob užití prostředků
  - popisuje jevy v proměnách a vztazích (změna stavu struktury, barevné vidění, vliv světla)
   

 • samostatně experimentuje s různými vizuálně obraznými prostředky, při vlastní tvorbě uplatňuje také umělecké vyjadřovací prostředky současného výtvarného umění
  - experimentuje se sklem, skleněnými komponenty (lití skla, lepení, optika)

 

Průřezová témata:

 • Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

 • Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní tvůrčí přístup

 • Morálka všedního dne, morální rozvoj

 • Psychosociální aspekty tradičního řemesla a výrobního procesu

 • Člověk a životní prostředí

 • Média a mediální produkce

 • Mediální produkty a jejich významy

   

Harmonogram:
pondělí 5. 9. 2011
 

 • Muzeum skla – Nový Bor
  přednáška: Sklo v historickém a technologickém procesu
  časová dotace 90 min
   

 • Výstava: Tango sklo
  Přibližně 150 předmětů z muzejních i soukromých sbírek prezentuje především českou produkci v jejích mnoha podobách a proměnách od návrhů předních výtvarníků až ke komerční výrobě. Nedílnou součástí výstavy jsou rovněž dobové listy firemních vzorníků. Rytmem temperamentního tance byl inspirován název agresivně barevných červených, oranžových, žlutých a zelených skel s výraznými tmavými kontrastními detaily, která se začala vyrábět v prvním desetiletí 20. století. A vitalitu tance jakoby do sebe vtáhlo i sklo, které ve dvacátých letech 20. století zaplavilo světové trhy a svou přitažlivost neztratilo ani v následujících desetiletích. Ohlas jeho barevných tónů najdeme i v současné sklářské tvorbě.
  časová dotace 30 min
   

 • Sklárna Ajeto
  přednáška: Od tavení k výrobě
  praktická část: Lití skla na vlastní otisk dlaně do písku
  časová dotace 150 min
   

 • Areál Penzionu Vyhlídka – Stará Oleška
  přednáška: Od světla k barvě, teoretické experimentování (fotodokument) 

úterý 6. 9. 2011
 

 • Areál Penzionu Vyhlídka – Stará Oleška

praktická část: Samorost (tvorba objektu z nalezeného přírodního materiálu v kombinaci se skleněnými komponenty), část 1

 

středa 7. 9. 2011 – čtvrtek 8. 9. 2011

 

 • Areál Penzionu Vyhlídka – Stará Oleška

praktická část: Samorost (tvorba objektu z nalezeného přírodního materiálu v kombinaci se skleněnými komponenty), část 2 – finalizace, percepce vlastního tvůrčího vnímání v komunikaci se spolužáky
 

 

pátek 9. 9. 2011

 • odjezd domů